POLSKA LIGA SURFCASTINGU

Polska Liga Surfcastingu (PLS)

Polska Liga Surfcastingu

Cel

Polska Liga Surfcastingu (PLS)to projekt non-profit, który na celu popularyzację wędkarstwa plażowego w formule integracyjnych, towarzyskich spotkań plażowych, w tym plażowych zawodów sportowych.

wizja

Nasz projekt kierujemy bez ograniczeń do wszystkich chętnych.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy zetknęli się z wędkarstwem plażowym oraz tych, którzy chcieliby spróbować tej formy aktywnego wypoczynku wędkarskiego, zwłaszcza w formule integracji sportowej: FISH&FUN.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą podnosić swoje wędkarskie umiejętności oraz dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Do projektu, szczególnie zapraszamy młodzież, dorosłych zainteresowanych tą formą aktywnego, wędkarskiego wypoczynku, połączonego z promocją polskiego wybrzeża, jako miejsca całorocznego, rodzinnego wypoczynku.

IMG_1025

Polska Liga Surfcastingu (PLS), to ogólnopolski projekt, stworzony z pasji do sportu i wędkarstwa plażowego.

Projekt jest otwarty dla wszytskich chętnych.

Dołącz do nas, wspólnie rozwijając swoje zainteresowania, talent oraz sportową pasję.

Harmonogram zawodów z cyklu PLS:

kwiecień 2023
kwi 29
29 kwiecień 2023
Piaski, Piaski, Poland

 I Memoriał Tomasza Woźnego -  otwarte zawody dla wszystkich chętnych

100PLN
maj 2023
maj 13
13 maj 2023
Rusinowo\ plaża Jarosławiec pas startowy wejście 8, plaża Jarosławiec pas startowy wejście 8
Rusinowo, Poland

Beloniada dla każdego - otwarte zawody dla wszystkich chętnych

PLN100
czerwiec 2023
cze 24
24 czerwiec 2023
Łeba, Łeba, Poland

Zawody nocne - otwarte zawody dla wszystkich chętnych. Termin i  miejsce  zawodów do potwierdzenia.

100PLN
wrzesień 2023
wrz 16
16 wrzesień 2023
Dębina, Dębina,

Złoty Leszcz Dębiny - otwarte zawody dla wszystkich chętnych. Termin i  miejsce  zawodów do potwierdzenia.

100PLN

Przepisy i statut PLS
Polska Liga Surfcastingu

Polska Liga Surfcastingu (PLS), to projekt non-profit, który na celu popularyzację wędkarstwa plażowego w formule integracyjnych, towarzyskich spotkań plażowych, w tym plażowych zawodów sportowych.

 

PREAMBUŁA

Polska Liga Surfcastingu (PLS)

to projekt, który na celu popularyzację wędkarstwa plażowego w formule integracyjnych, towarzyskich spotkań plażowych, w tym plażowych zawodów sportowych.

Projekt kierujemy do wszystkich tych, którzy zetknęli się z wędkarstwem plażowym oraz tych, którzy chcieliby spróbować tej formy aktywnego wypoczynku wędkarskiego, w formule integracji sportowej.

Projekt kierujemy bez ograniczeń, do wszystkich. Zarówno tych zrzeszonych w klubach, stowarzyszeniach, jak i nie zrzeszanych.  Wszystkich tych, którzy chcą podnosić swoje wędkarskie umiejętności oraz dzielić się swoją wiedzą.

Do projektu szczególnie zapraszamy młodzież, dorosłych zainteresowanych tą formą aktywnego, wędkarskiego wypoczynku, połączonego z promocją polskiego wybrzeża, jako miejsca całorocznego, rodzinnego wypoczynku.

 

 

 

 

1.      CEL

 

1.1.            Polska Liga Surfcastingu, to ogólnopolski projekt, który ma na celu  

       popularyzację wędkarstwa plażowego (z ang. surfcasting).

1.2.            Polska Liga Surfcastingu, to formuła, która opiera się integracji   

       wędkarskiej, połączonej z dorocznym cyklem rywalizacji towarzysko –     

       sportowej.

 

 

2.      ORGANIZATOR

 

2.1.            Koordynatorem projektu Polskiej Ligii Surfcastingu (PLS) jest Polska Szkoła  

      Surfcastingu (PSS) oraz www.surcasting.pl.

2.2.            Organizatorem spotkań PLS, może być każdorazowo PSS lub inny pomiot    

       (osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej), będący   

       zainteresowany organizacją w porozumieniu i po uzgodnieniu z PSS,  na

       zasadach PLS i zgodnie z regulaminem PLS stanowiącym osobny załącznik

       (zał. 1).

 

 

3.      DEFINICJE

 

3.1.            Liga\zawody –  regularny cykl spotkań integracyjno-sportowych    

       rozgrywanych zgodnie z regulaminem PLS (zał. 1).

3.2.            Koordynator – Polska Szkoła Surfcastingu (PSS), www.surfcasting.pl.

3.3.            Organizator  – Polska Szkoła Surfcastingu (PSS), www.surcasting.pl lub        

inny pomiot.

3.4.            Regulamin PLS –  zbiór przepisów, będący załącznikiem do niniejszego

       statutu.

3.5.            Ranking – klasyfikacja zawodników w kolejności wartości liczbowych,

       zgodnie z regulaminem PLS.

3.6.            Zawodnik\uczestnik – osoba biorąca udział w spotkaniu PLS.

3.7.            Kalendarz PLS – roczny cykl spotkań PLS.

 

 

4.      FORMUŁA

 

4.1.            Liga rozgrywana jest cyklicznie zgodnie z  dorocznym kalendarzem PLS (zał.               

      

4.2.            Kalendarz PLS jest ustalany na początku roku kalendarzowego, z

       możliwością jego modyfikacji w trakcie sezonu.

 

 

5.      TERMINARZ I MIEJSCE

 

5.1.            Kalendarz PLS określa szczegółowo plan poszczególnych spotkań.

 

 

6.      WARUNKI UCZESTNICTWA

 

6.1.            Zawodnik\uczestnik, będący osoba pełnoletnią.

6.2.            Zawodnik\uczestnik niepełnoletni osoby poniżej 18 lat, które mogą brać  

      udział w spotkaniu, tylko pod opieką osób dorosłych (rodzic lub prawny   

      opiekun).

6.3.            Warunkiem udziału w każdym ze spotkań, jest przesłanie zgłoszenia oraz   

        wniesienie opłaty, na pokrycie kosztów organizacyjnych. Szczegóły i

       warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa, zostaną podane każdorazowo w

       odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu oraz mediach

        społecznościowych (profil FB).

6.4.            Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki

        regulaminu (zał. 1), przetwarzanie danych osobowych i publikację

        wizerunku na stronie www projektu i mediach społecznościowych (w tym

       FB, INST, YT) zgodne z odnośnymi przepisami (w tym RODO).

6.5.            Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów opłaty na połów w morzu.

       Uczestnik zawodów morskich, musi posiadać zezwolenie właściwego

       urzędu, uprawnionego do wydawania pozwoleń, na uprawianie

      amatorskiego połowu ryb w morzu.

 

 

7.      KOSZTY UCZESTNICTWA

 

7.1.            Organizacja spotkań PLS jest działalnością non-profit i nie ma celu  

       zarobkowego.

7.2.            Za udział w zawodach\ spotkaniach, mogą być pobierane opłaty startowe.

      Wszelkie koszty uczestnictwa, mają na celu tylko i wyłącznie pokrycie

      kosztów organizacyjnych.

 

8.      REGULAMIN

 

8.1.            Załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszego dokumentu,

      określający szczegółowe zasady rywalizacji  sportowej.

 

 

9.      UBEZPIECZENIE

 

9.1.            W związku z tym, iż PLS nie ma formuły spotkań masowych, organizator nie

      zapewnia ubezpieczenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za

       powstałe szkody, w tym szkody zdrowotne, czy mienia.

9.2.            Zgłoszenie uczestnictwa, jest każdorazowo traktowane jaka przyjęcie

      powyższych warunków. 

 

 

10.  INNE

 

10.1.        Dane osobowe uczestników, pozyskane są wyłącznie do celów

       przeprowadzenia i promocji spotkań  i nie będą udostępniane podmiotom

       trzecim. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

       Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

      fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

      (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).  

POLSKA LIGA SURFCASTINGU (PLS) 

PRZEPISY (Regulmin) 

Wędkarstwo BRZEGOWO – PLAŻOWE


                                                                                                                        1.PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (przepisy) odnosi się wyłącznie do łowienia morskiego, brzegowo-plażowego.

1.2.Niniejszy regulamin zawodów (spotkań) i jego aktualna wersja, są udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem w zawodach, na stronie www.surfcasting.pl (zakładka Liga –  PLS) oraz www.polskaszkołasurfcastingu (zakładka Liga – PLS).

1.3. Organizacja zawodów PLS w innej formie, niż łowienie morskie brzegowo-plażowe (łowienie na  spławik, spinning z brzegu, łowienie z łodzi, zawody rzutowe), będzie wymagała zastosowania odrębnych przepisów.

1.4. Łowienie morskie brzegowo-plażowe, odbywa się zgodnie z zasadami i przepisami na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie ważnego dowodu uiszczonej opłaty na konto właściwego. urzędu GIRM. Podstawa prawna*

1.5.  Każdy uczestnik spotkania, który będzie łowił z plaży, musi posiadać ważny dowód uiszczonej opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego. Podstawa prawna*

1.6 Każdy uczestnik spotkania i rywalizacji sportowej podczas łowienia brzegowo-plażowego, musi przestrzegać odnośnych przepisów. Podstawa prawna*


.                                                                                   2.OGÓLNE WARUNKI ORGANIZACJI ZAWODÓW

2.1 .Organizatorami poszczególnych zawodów\spotkań cyklu są: PSS (Polska Szkoła Surfcastingu) lub inny pomiot, w tym klub wędkarski, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, będący zainteresowany organizacją w porozumieniu z PSS,  na zasadach PLS i niniejszego regulaminu.

2.2. Organizatorpozostawia sobie prawo do odwołania spotkania lub przeniesienia na inny termin, bez podania przyczyny, a także  z uwagi na spodziewane złe warunki atmosferyczne.


                                                            3.OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

3.1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.2. Zawody wędkarskie mają charakter towarzyski.

3.3. Kalendarz PLS, jest publikowany na początku każdego roku kalendarzowego i dostępny na stronach www projektu***: www.surfcasting.pl (zakładka PLS>Kalendarz) oraz www.polskaszkołasurfcastingu.pl (zakładka PLS>Kalendarz). Kalendarz PLS określa szczegółowo planowane miejsca i daty, poszczególnych spotkań w roku kalendarzowym.

3.4. Miejsca i daty poszczególnych zawodów, zostaną potwierdzone każdorazowo w odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu*** oraz mediach społecznościowych (profile FB), nie później niż dwa tygodnie, przed planowanym terminem spotkania.

3.5. Warunki  zgłoszenia oraz uczestnictwa, zostaną podane każdorazowo w odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu*** oraz mediach społecznościowych (profile FB), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania.

3.6. Warunkiem zgłoszenia oraz uczestnictwa, jest każdorazowe potwierdzenia udziału, zgodnie z wymogami podanymi w komunikacie.

3.7. Dopuszcza się udział zawodników w wieku do 18 lat, którzy mogą brać udział w spotkaniu, tylko pod opieką osób dorosłych (rodzic lub prawny opiekun).


                                                                                                      4.KOSZTY UCZESTNICTWA 

4.1 Za udział w zawodach, mogą być pobierane opłaty startowe. Wszelkie koszty uczestnictwa mają na celu tylko i wyłącznie pokrycie kosztów organizacyjnych.

4.2. Szczegóły i warunki opłaty startowej, zostaną podane każdorazowo w odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu*** oraz mediach społecznościowych (profil FB), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.


                                                                                    5.OGÓLNE WARUNKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ 

5.1. Pojedyncze zawody, jak i ich cykl, mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej,drużynowej, par oraz z podziałem na kategorie wiekowe, zgodnie z komunikatem, wydanym przez organizatora.

5.2. Roczna klasyfikacja, obejmuje cykl co najmniej dwóch rozegranych zawodów, w każdej z prowadzonych w danym roku kalendarzowym klasyfikacji

5.3. Osoby biorące udział w zawodach, są zobowiązane do uczestniczenia w otwarciu izakończeniu zawodów, do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystegozakończenia spotkania.

5.4. Zawody PLS są przeprowadzone na tzw. „żywej rybie”.

5.5. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe. Zakazane jest spinningowanie lub jigowanie zestawem lub zestawami.

5.6. W związku z towarzyską formułą rywalizacji sportowej, Organizator dopuszczamożliwość braku sędziów sektorowych. Ilekroć w przepisach używa się terminu sędzia sektorowy, może być on zastąpiony funkcyjnie, każdorazowo przez zawodnika ze stanowiska obok.

5.7.  W przypadku jakichkolwiek sytuacji spornych – po analizie – nieodwołalną decyzję podejmuje komisja sędziowska. Patrz sekcja. 8.0.


                                                                                                              6.TUTUŁY I NAGRODY 

6.1. Zwycięzca rocznego cyklu, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ligii Surfcastingu, z każdej przeprowadzonej dorocznie klasyfikacji.

6.2. Dopuszcza się, dodatkowe wyróżnianie zwycięzców (dyplomy, puchary lub inne), w każdym cyklu zawodów z osobna oraz na koniec rocznego cyklu zawodów.

6.3. We wszystkich zawodach, organizator i sponsorzy, mogą fundować nagrody rzeczowe.


                                                                                 7.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ 

7.1 Teren zawodów

7.1.1.Miejsce\a rozgrywania poszczególnychzawodów znajdują się w kalendarzu PLS oraz zostaną potwierdzone każdorazowo w odrębnej informacji (komunikacie) na stronie www projektu*** oraz mediachspołecznościowych (profile FB), nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem zawodów.

7. 1.2. Organizator, pozostawia sobie prawo zmiany miejsca zawodów, w stosunku do pierwotnej lokalizacji z podaniem przyczyny lub z uwagi na bezpieczeństwo uczestników (min. przeniesienie miejsca zawodów wzwiązku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi).

7.1.3. Przy publikacji komunikatów zawodów, organizator musi dokładnie określić miejsce zawodów, oraz podać szczegóły dojazdu do miejsca zbiórki (podanie pinezki google maps lub współrzędnych mapy).

7.1.4. Terenem zawodów, jest wydzielonyodcinek  plaży, z wyłączeniem obszarów, w których wyznaczono obręby ochronne oraz tarliska.

7.1.5. Teren zwodów podzielony jest na sektory bądź sektor, a w nim na stanowiska o długości minimum 40 metrów.

7.1.6. Zasada wyznaczania sektorów i stanowisk: rosnąco od lewej do prawej strony patrząc z brzegu na lustro wody.

7.1.7. Numeracja sektorów literowa: „A”, „B”, „C”, „D”…, a stanowisk w sektorach cyfrowa: A1, A2, A3…B1, B2, B3….

7.1.8. Zawodnik zajmuje miejsce przy numerze oznaczającym stanowisko, a numer znajduje się na środku stanowiska zawodnika.

7.1.9 Dopuszcza się zmianę miejsca, stanowiska zawodnika na inne, w związku ze zgłoszonymi wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami na stanowisku (sieci, zaczepy, brak możliwości wykonywania bezpiecznych rzutów itp.).

7.2.Losowanie

7.2.1. .Losowanie sektorów i stanowisk, powinno odbywać się w czasie odprawy technicznej w dniu zawodów lub bezpośrednio przed rozpoczęciem tury zawodów.

7.2.2. Losowanie może się odbyć w formule elektronicznej lub manualnej.

7.2.3.Organizator powinien zapewnić uczestnikom zawodów, dostęp do pełnej informacji, o dokonanych losowaniach.

7.2.4.W klasyfikacji drużynowej, liczba sektorów, powinna odpowiadać liczbie zawodników drużyny.

7.2.5.W przypadku zawodów drużynowych, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny.

7.3.Tury zawodów

7.3.1 Zawody PLS mogą się odbyć w jednej lub większej ilości tur.

7.3.2.Długość tur\y zostanie podana w komunikacie przed zawodami. Jakkolwiek długość jednej tury nie może być krótsza niż 4 godziny i dłuższa niż 6 godzin.

7.3.3.Organizator pozostawia sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia tur\y, bez podania przyczyny lub z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

7.3.4. Tura uważa się za zaliczoną do klasyfikacji, jeżeli trwała co najmniej połowę planowanej długości.

7.3.5.Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów:

              7.3.5.1.  – pierwszy – czas na przygotowanie (60 minut przed rozpoczęciem wędkowania)

              7.3.5.2.  – drugi – rozpoczęcie wędkowania

              7.3.5.3. – trzeci – 5 minut do zakończenia zawodów, nakaz wyjęcia jednego zestawu z wody,

              7.3.5.4. – czwarty – zakończenie zawodów. Drugi zestaw musi zostać wyjęty z wody przed  czwartym sygnałem.

7.4.Pomiar i uwalnianie złowionych ryb

7.4.1 .Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a każda wymiarowa ryba złowiona i wyholowana przez zawodnika, musi być niezwłocznie umieszczona w pojemniku z wodą, zmierzona i wypuszczona (jeżeli kondycja na to pozwala) do wody.

7.4.2.Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za kondycję złowionych ryb przechowywanych do moment pomiaru.

7.4.3.Jeżeli kondycja ryby wymiarowej, nie pozwala na jej wypuszczenie, ryba musi zostać niezwłocznie uśmiercona i oznakowana (obcięty fragment ogona) oraz zabezpieczona przez sędziego lub organizatora.

7.4.4.Organizator nie zapewnia pojemników do przechowywania  – na czas pomiaru –  złowionych ryb. Leży to w gestii każdego z zawodników. Wielkość pojemników powinna być dopasowana, do rozmiaru łowionych ryb.

7.4.5.Ryby, nie wykazujące objawów funkcji życiowych (ryby martwe), nie mogą być poddane pomiarowi i nie będą liczone do punktacji.

7.4.6.Pomiary ryb wykonywane są przez sędziów sektorowych lub  – w przypadku gdy organizator zapewnia obsługę przez sędziów sektorowych – lub w towarzystwie zawodnika na stanowisku obok. Obowiązuje stosowanie przymiarów, o dokładności nie mniejszej niż  1 mm.

7.4.7.Wszyscy sędziowie będą dysponować jednakowym przymiarem wędkarskim, zapewnionym przez Organizatora.

7.4.8.W przypadku, gdy na zawodach nie ma sędziów, wszyscy zawodnicy będą dysponować jednakowym przymiarem wędkarskim, zapewnionym przez Organizatora.

7.4.9.Ryba podczas mierzenia, powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał się, a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru.

7.4.10. Definicja pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”.

7.4.11. W zawodach za rybę wymiarową, uznaje się rybę o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami**.

7.4.12. Każdy zawodnik otrzymuje kartę startową, na której wpisuje gatunek ryby, długość do pierwszego miejsca po przecinku, czas złowienia ryby. W przypadku gdy organizator zapewnia obsługę przez sędziów sektorowych, karty startowe przechowuje i wypełnia sędzia sektorowy.

7.4.13. Wynik pomiaru musi zostać potwierdzony podpisem sędziego (w przypadku gdy organizator zapewnia obsługę przez sędziów sektorowych)  lub sąsiadującego z nim zawodnika.

7.4.14. W przypadku w przypadku gdy organizator nie zapewnia obsługi przez sędziów sektorowych, po wykonaniu pomiaru, każdy z zawodników może zostać zobowiązany do wykonania odpowiedniej jakości, ostrego zdjęcie złowionej ryby (telefon, aparat) tak, aby cała ryba, położona na przymiarze,  znalazła się w kadrze. O takiej formie dodatkowej weryfikacji pomiaru, zadecyduje i poinformuje komisja sędziowska, podczas odprawy technicznej, tylko wtedy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

7.4.15. Po zakończonej turze zawodów wypełniona karta musi zostać podpisana przez zawodnika i sędziego. W przypadku braku wyznaczonych sędziów na zawodach, karta musi zostać podpisana przez  zawodnika na stanowisku obok i jak najszybciej zwrócona do Komisji Sędziowskiej, w celu szybkiego podliczenia wyników zawodów, jednak nie później niż 60 minut po zakończeniu tury zawodów.

7.4.16. Zawodnik powinien bezwzględnie posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków tak, aby ryba po jak najszybszym uwolnieniu, wróciła jak najszybciej, w dobrej kondycji  do wody.

7.5.Ryby łowione na zawodach

7.5.1.Wszystkich zawodników obowiązują limity połowowe oraz obowiązujące wymiary ochronne zgodnie z przepisami. **Podstawa prawna

7.5.2.Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku.

7.5.3.Organizator w komunikacie przed zawodami informuje jakie gatunki łowionych ryb, będą zaliczane do punkcji zawodów.

7.5.4.Do punktacji zalicza się ryby zahaczone tylko w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych).

7.5.5.Do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów. Ryba złowiona i wyholowana po czwartym sygnale kończącym zawody nie zalicza się do punktacji.

7.5.6.Jeśli ryba jest zahaczona przez kilku zawodników to należy ona do wędkarza, którego haczyk jest najbliżej pyszczka (decyzję podejmuje sędzia lub zawodnik z sąsiedniego stanowiska nie uwikłany w sytuację sporną). Jeśli w pysku ryby znajdują się wbite haczyki z zestawów od więcej niż dwóch wędkarzy, ryba taka nie jest punktowana.

7.6.Warunki ustalania wyników zawodów

7.6.1.Za każdą rybę liczoną do punktacji, zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby. Większa liczba zdobytych punktów, decyduje o wyższym miejscu w sektorze. Przy równej liczba punktów, o wyższym miejscu, decyduje mniejsza liczba zaliczonych ryb, a następnie dłuższa ryba. Przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.

7.6.2.W zawodach indywidualnych jednoturowych, podstawą klasyfikacji są uzyskane przez zawodnika punkty sektorowe. Mniejszaliczba punktów to wyższe miejsce. Przy jednakowej liczbie punktów sektorowych,w dalszej kolejności decydują punkty za ryby, a przy takiej samej ilości decyduje złowiona dłuższa ryba.

7.6.3.W zawodach wieloturowych, wyższe miejsce zajmuje zawodnik mający mniej punktów sektorowych uzyskanych we wszystkich turach. Przy równej liczbie punktów sektorowych, w dalszej kolejności o zajętym miejscu decydują punkty za ryby, a przy takiej samej ilości decyduje złowiona dłuższa ryba.

7.6.4.Wyniki do klasyfikacji drużynowej, ustala się na podstawie punktów sektorowych uzyskanych w sektorach przez wszystkich zawodników drużyny. Przy równej liczbie punktów sektorowych w dalszejkolejności o zajętym miejscu decydują punkty za ryby, a przy takiej samej ilości decyduje złowiona dłuższa ryba.

7.6.5. Organizator w miarę możliwości będzie publikować wyniki jak najszybciej będzie to możliwe.

7.6.6.Dopuszcza się stosowanie aplikacji na przenośne urządzenia multimedialne, do potwierdzania złowionych ryb lub potwierdzanie złowionych ryb za pomocą fotografii.

7.6.7.Sposób i zasady stosowania aplikacji, muszą być dokładnie opisane w oddzielnym regulaminie i komunikacie zawodów.

7.7. Punktacja Polskiej Ligii Surfcastingu

7.7.1 W każdych zawodach PLS punktowanych jest 30 najlepszych zawodników Za pierwsze miejsce w zawodach zawodnik otrzymuje 30 pkt – za drugie – 29 pkt za trzecie – 28 pkt i dalej, aż do 30 miejsca – 1 pkt, pozostali zawodnicy – 0 pkt.

7.7.2. W przypadku mniejszej ilości zawodników ze złowioną rybą niż 30, wszyscy zawodnicy bez ryby otrzymują 0 pkt.

7.7.3. W klasyfikacji końcowej (rocznej) PLS  wygrywa zawodnik z największą ilością punktów ze wszystkich zawodów.

7.7.4. Przy równej ilości „dużych “punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje suma „małych” punktów (za złowione ryby). Przy dalszej równości wygrywa ten, który w sezonie złowił dłuższą rybę. W przypadku dalszej równości zawodnicy zajmująmiejsce ex aequo.

7.7.5. Tą samą formę punktacji stosuje się we wszystkich rozegranych dorocznie klasyfikacjach.

7.8.Przynęty

7.8.1.Organizator w komunikacie przed zawodami, określa dokładnie rodzaj przynęt, które mogą być stosowane podczas zawodów.

7.8.2.Organizator ma prawo i może decydować o stosowaniu wyłącznie przynęt dostarczonych przez siebie, za dodatkową opłatą.

7.8.3.Organizator dopuszcza do stosowania tylko przynęty zwierzęce.

7.8.4.Organizator nie dopuszcza stosowania przynęt sztucznych,

7.8.5.Organizator nie dopuszcza stosowania nęcenia, koszyków zanętowych itp.

7.8.6.Organizator nie dopuszcza stosowania atraktorów, kulek proteinowych oraz wszelkich substancji zmieniających wygląd,  zapach i barwę naturalnej przynęty, pod karą dyskwalifikacji z całego cyklu zawodów.

7.8.7.Zabronione jest stosowanie dodatków do przynęty (zarówno substancji barwiących jak i zapachowych).

7.8.8.Dopuszcza się mechaniczne zabezpieczanie przynęty przed jej spadnięciem w czasie wyrzutu tj. stosowanie taśm PVA, gumek, nici elastycznych itp. Jednakże materiały te nie mogą wpływać na zmianę koloru, zapachu i wyglądu przynęty.

7.9.Dopuszczony sprzęt oraz zestawy

7.9.1.Stosowanie wędki z kołowrotkiem (o szpuli stałej lub ruchomej napędzanym wyłącznie ręcznie) jest obowiązkowe.

7.9.2.Organizator w komunikacie, określa dokładnie ilość wędek, za pomocą których można łowić na stanowisku. W przypadku zawodów indywidualnych i par dopuszcza się stosowanie maksymalnie 2 wędek na jednym stanowisku.

7.9.3.Wędka nie może być dłuższa niż 5 metrów i musi posiadać, co najmniej trzy przelotki na blanku, w tym jedną na części szczytowej.

7.9.4.Linka główna może być wykonana z żyłki lub plecionki.

7.9.5.Dozwolone są wyłącznie haki z pojedynczym ostrzem.

7.9.6.Zakazane są wszelkie spławiki, kule wodne i inne rozwiązania umożliwiające dryfowanie całego zestawu.

7.9.7.Wędka może być uzbrojona w zestaw ,zawierający troki boczne z pojedynczymi haczykami o rozwarciu nie większym niż 10 mm, lub jeden trok boczny z haczykiem o rozwarciu nie większym niż 20 mm.

7.9.8.Sposób montażu zestawu głównego, a także materiały, z których jest wykonany, są dowolne. Dozwolone jest wykorzystywanie elementów wabiących, wypornościowych w tym fluorescencyjnych na trokach bocznych, ale nie na lince zestawu głównego.

7.9.9.Troki boczne mogą być wyposażone elementywabiące w dowolnej liczbie, o maksymalnej wielkości 15 mm, każdy lub wypornościowe o maksymalnej wielkości 15 mm każdy w liczbie do 3 szt. na każdym troku bocznym.

7.9.10. Liczba wędek rezerwowych jest dowolna.Wędki rezerwowe muszą być umieszczone z tyłu stanowiska, a ich szczytówki powinny być zwrócone w kierunku przeciwnym do morza. Można je uzbroić w linkę główną zakończoną krętlikiem/łącznikiem.

7.9.11. Dozwolone jest przygotowanie dowolnej zapasowej liczby zestawów z przynętami.

7.9.12. Stojaki na wędki nie mogą być umieszczone w wodzie. Powinny być ustawione w środku stanowiska.

7.9.13. W celu zarzucenia zestawów, a także w celu wyholowania ryby, zawodnik może wejść do wody, maksymalnie do wysokości kolan, jeżeli nie zagraża to bezpośrednio jego życiu i zdrowiu.

7.9.14. W przypadku holowania dużych ryb, zawodnik może wejść na sąsiednie stanowisko. Sąsiad nie może przeszkadzać zawodnikowi przy lądowaniu ryby.

7.9.15. W celu wyholowania ryby, zawodnik może wejść do wody maksymalnie do wysokości kolan, jeżeli nie zagraża to bezpośrednio jego życiu i zdrowiu.

7.9.16. Podebranie ryby można wykonać podbierakiem lub ręką tak długo, jak hak pozostaje wewnątrz jamy gębowej ryby, a linka nie jest zerwana. Używanie osęki jest zabronione.

7.9.17. Zawodnik może wykonać rzut ze wszystkichmiejsc w obszarze własnego stanowiska. Oddanie rzutu jest zabronione, jeżeli inny zawodnik, sędzia lub inna osoba stoi przed oddającym rzut. Maksymalny zakres boczny stanowiska wędkarskiego, określa połowa odcinka, pomiędzy środkami stanowisk sąsiadujących zawodników.

7.9.18. Zarzut zestawami należy wykonać na wprost stanowiska. W wyjątkowych okolicznościach, np. przy silnym wietrze i pływach, dozwolone jest oddanie rzutu pod wiatr lub pod prąd pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym zawodnikom.

7.9.19. W przypadku rzutu OTG i pendulum oraz innych energicznych i niebezpiecznych stylów oddawania rzutów, należy zastosować odpowiedni przypon strzałowy:

30lb – Minimum 13,6 kg dla ołowiu 3 uncji (oz) (85 g)

40lb – Minimum 18,1 kg dla ołowiu 4 uncji (oz) (113 g)

50lb – Minimum 22,7 kg dla ołowiu 5 uncji (oz) (141 g)

60lb –  Minimum 27,2 kg dla ołowiu 7 uncji (oz) (198 g)

70lb – Minimum 31,8 kg dla ołowiu 8 uncji (oz) (227 g)

7.9.20. Zawodnicy mogą używać dowolnych ciężarków, nie lżejszych niż 50 gr. W ekstremalnych warunkach pogodowych należy stosować ciężkie ciężarki (uwzględniając ciężarki z kolcami) tak,  aby ograniczyć dryf zestawów na sąsiednie stanowiska.

7.9.21. Złowione ryby, muszą być obowiązkowo przechowywane w pojemniku ze świeżą wodą morską, dopóki nie zostaną zweryfikowane i poddane pomiarowi. W przypadku sporu, co do  długości  lub gatunku, ostateczną decyzję podejmie sędzia (a w przypadku jego braku) komisja sędziowska na podstawie oględzin ryb lub zdjęcia. 

7.9.22. Ryby poniżej wymiaru ochronnego, powinny zostać zwrócone do wody w miejscu ich wyholowania, niezwłocznie po złowieniu.

7.9.23. Klasyfikuje się tylko te złowione ryby, które mają co najmniej jeden haczyk w jamie gębowej.

7.9.24. Jeżeli dwóch zawodników wyciąga splątane zestawy z rybami, ryby nie mogą być usunięte z haków, dopóki sędzia (lub zawodnik ze stanowiska obok) nie zweryfikuje, do którego zawodnika należą.

7.9.25. Podczas zawodów zawodnicy mogą jednostajnie szybko lub wolno wyciągać zestaw z wody, ale próba złowienia ryby, poprzez cykliczną zmianę tempa lub wykonywanie szarpanych ruchów oraz wprawianie przynęty w podskoki (jigging) jest surowo zabronione i pociąga za sobą dyskwalifikację.

7.9.26. W przypadku zerwania linki podczas holu ryby, gdy ryba jest już na plaży, liczy się ona do klasyfikacji . Jeżeli do zerwania linki dojdzie w czasie, gdy ryba jest jeszcze w wodzie, nie liczy się ona do klasyfikacji.

7.9.27. W przypadku uszkodzenia wędki, kołowrotka lub w każdym innym przypadku, w którym nie można normalnie ściągnąć linki, dozwolone jest ściągnięcie linki ręką. Wyciągnięta w ten sposób ryba, zaliczana jest do klasyfikacji, o ile linka nie jest zerwana.

7.9.28. Krótkotrwałe opuszczenie stanowiska w czasie tury jest dozwolone, ale wymaga wyjęcia zestawów z wody oraz poinformowania zawodnika\ów ze stanowiska\isk osób lub sędziego.

7.9.29. Po zakończeniu tury zawodów, zawodnik musi pozostać w obszarze stanowiska, do czasu zweryfikowania wyniku połowów przez sędziego i podpisania karty zarówno przez sędziego jak i zawodnika. W przypadku gdy w zawodach nie ma sędziego kartę podpisuje zawodnik na stanowisku obok.

7.9.30. W przypadku złożenia protestu musi być natychmiast oznaczony na karcie zawodnika, podpisanej zarówno przez zawodnika, jak i sędziego i przekazanej organizatorowi zawodów.

7.9.31. Zawodnicy muszą zapewnić sobie odpowiednie (lekkie) źródło światła do nocnych zawodów, wiązka światła nie może być kierowana na sąsiedniego wędkarza lub na morze.

7.9.32. W przypadku zawodów, w których przynęty zapewnia organizator, stosowanie przynęt innych niż dostarczone przez organizatora, prowadzi do dyskwalifikacji.

7.9.33. Użycie nieautoryzowanego sprzętu spowoduje dyskwalifikację.

7.9.34. W przypadku, w którym stanowisko zawodnika okaże się niezdatne do łowienia, np. ze względu na przeszkody typu sieci itp., może on w ciągu pierwszej godziny łowienia złożyć prośbę o przeniesienie na stanowisko rezerwowe znajdujące się na końcu jego sektora.           W takim przypadku zawodnik musi pozostać na swoim pierwotnym miejscu przez pierwszą godzinę łowienia. Ryby złowione w tej godzinie będą liczone do klasyfikacji. W wyjątkowych przypadkach, np. dotyczących bezpieczeństwa, sędzia\komisja sędziowska może zezwolić na zmianę miejsca przez cały czas trwania zawodów.

7.9.35. W przypadku złej pogody lub ze względów bezpieczeństwa organizator może przerwać zawody. Jeżeli przerwanie zawodów następuje przed upływem połowy czasu przeznaczonego na turę, klasyfikacja jest anulowana i, jeśli to możliwe, musi zostać wyznaczona tura dodatkowa. Jeżeli zawody zostaną przerwane w drugiej połowie czasu przeznaczonego na turę, ich wynik jest ważny.

7.9.36. W czasie trwania tur zawodów, dopuszcza się możliwość kontroli sprzętu i wyposażenia zawodników (w tym zestawów).


                                                                                                              8.Komisja sędziowska

8.1.Organizator zapewnia koordynację i rzetelną pracę komisji sędziowskiej.

8.2.Minimalny skład komisji sędziowskiej to trzy osoby.

8.3.W skład zespołu sędziowskiego mogą (ale nie muszą) wchodzić sędziowie sektorowi.

8.4.W przypadku jakichkolwiek sytuacji spornych – po rzetelnej analizie – nieodwołalną decyzję podejmuje komisja sędziowska. W przypadku sporu w komisji, decyduje głosowanie wszystkich trzech członków. W przypadku remisu i braku przeważającej większości w głosowaniu, decyzję podejmuje przewodniczący komisji sędziowskiej.


                                                                                              9.Sytuacje sporne i dyskwalifikacje.

9.1.Każdorazowe naruszenie niniejszego regulaminu może wiązać się z karami tj. upomnieniem, doliczeniem karnych punktów sektorowych, włącznie z dyskwalifikacją z tury oraz z całego cyklu zawodów. Decyzję podejmuje każdorazowo komisja sędziowska.

9.2.Wobec wszelkich przejawów niesportowego i  nieetycznego zachowania będą wyciągane surowe konsekwencje włącznie z całkowitą dyskwalifikacją.

9.3.Wszelkie protesty należy bezpośrednio zgłaszać w chwili ich zaistnienia do sędziego sektorowego i\lub komisji sędziowskiej.

9.4.Zgłoszenie protestu po zakończeniu tury zawodów nie będzie rozpatrywane.


                                                                                                                10.Inne

10. 1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest www.surfcasting.pl

10.2.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzeniazawodów.

10.3.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10.4.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że przetwarzanie przez Administratoradanych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10.5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowaćodmową realizacji umowy;

10.6.W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10.7.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiająceprawidłowe przeprowadzenie zawodów, których nie był w stanie przewidzieć, lubktórym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.

10.8.Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zawodów, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.

10.9.Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące zawodów rozstrzyga organizator konkursu.

10.10.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zawodów i obowiązuje do czasu ich zakończenia.


* Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwiemorskim (Dz.U.2020, poz.227 z póź.zm.) 

Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2019, poz.1357 tekst jednolity) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. (Dz.U 2020,poz 1528) (plik pdf, 313KB)

** wymiary ochronne i limity zgodnie 

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020, poz.227 z póź.zm.) 

Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2019, poz.1357 tekst jednolity) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. (Dz.U 2020,poz 1528) (plik pdf, 313KB)

*** strony www projektu: odnoszą się
każdorazowo do: www.surfcasting.pl oraz www.polskaszkołasurfcastingu.pl